window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-L2EDE3GKG8');

Menu

Algemene voorwaarden

Versie 1 april 2023

 

Wij, Gribb B.V., bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software Gribb (de Software) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

 

De Software is ontworpen om bedrijven een onlinesysteem te bieden om hun administratie bij te houden door middel van diverse modules. Door het invullen van uw e-mailadres, bedrijfsnaam en wachtwoord en het aanvinken van het item “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Gribb B.V.

 

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via help@gribb.nl of per post: Gribb B.V., Vondellaan 42B, 3521GH Utrecht.

 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

 

Hoofdstuk A – Algemene bepalingen

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

1.       Definities 


Definitie

 

Uitleg

Administratie

een dieradministratie die door Klant met behulp van de Gribb-producten wordt gevoerd.

Documentatie

de op de Gribb-producten betrekking hebbende gebruikersinstructies, online help en aanverwante materialen, in papieren of digitale vorm, die informatie bevatten over de functionaliteit en het gebruik van de Gribb-producten, inclusief alle nieuwe versies van zulke materialen.

Gebruiksrecht

het door Gribb aan Klant onder de Overeenkomst verleende gebruiksrecht voor de afgenomen Gribb-producten.

Klant

de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Gribb B.V. een overeenkomst tot levering van de Software aangaat.

Mijn Gribb Omgeving

de beveiligde omgeving waartoe alleen Klant en door hem aangewezen medewerkers toegang hebben en waar onder andere gegevens over Klant en de door Klant afgenomen Gribb-producten kunnen worden ingezien en gewijzigd.

Ondersteuning & Onderhoud

het geheel van activiteiten van Gribb gericht op de ondersteuning van Klant bij het gebruik van de Gribb-producten en het onderhoud van de Gribb-producten.

Overeenkomst

de overeenkomst tussen Gribb en Klant op grond waarvan Gribb aan Klant Gribb-producten levert tegen betaling door Klant van de Vergoeding en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Prijslijst

de actuele prijslijst voor de Gribb-producten, zoals gepubliceerd door Gribb binnen de Mijn Gribb Omgeving en/of de website van Gribb.

Release

een specifieke uitgave van de Gribb-producten die algemeen beschikbaar is.

Gribb

Gribb B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89662636.

Gribb-producten

de door Klant onder de Overeenkomst afgenomen standaard softwarecomponenten met bijbehorende online diensten van Gribb, met inbegrip van alle Releases daarvan die door Gribb aan Klant worden geleverd en inclusief de daarbij behorende Documentatie.

Vergoeding

de door Klant onder de Overeenkomst te betalen (periodieke) vergoeding voor de Gribb-producten.

 

2.       Aanpassing Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke voorwaarden

 1. Gribb behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Gribb zal Klant tenminste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanpassing op de hoogte stellen van de aanpassing en de datum waarop de aanpassing in werking treedt.

 2. De aangepaste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn geaccepteerd door Klant en vanaf de ingangsdatum van de aanpassing van toepassing te zijn op de Overeenkomst, tenzij Klant binnen dertig (30) dagen na de aankondiging van de aanpassing Gribb schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat hij de aanpassing niet accepteert. Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van de Algemene Voorwaarden in werking treedt.

 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

3.       Toegang en aanmelding

 1. Klant moet 18 jaar of ouder zijn.

 2. De Software mag alleen door Klant persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke, gebruikt worden. Het is Klant niet toegestaan anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, in staat te stellen gebruik te maken van de Software. Het is Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen of toe te wijzen aan een andere persoon of entiteit.

 3. Aangestelde verantwoordelijken zijn: de Cliënten, Beheerders en Medewerkers van Klant die via de uitnodigingsprocedure van de Software toegang wordt verleend tot de Software middels een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

 4. Wanneer aan de voorwaarden van de Overeenkomst is voldaan, beschikt iedere Klant over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. Gribb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Klant of aangestelde verantwoordelijke.

 5. Gribb behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de aanmeldingsvereisten van Software en of producten die op de website www.gribb.nl worden aangeboden te wijzigen.

4.       Mijn Gribb Omgeving en berichtgevingen

 1. Klant is verantwoordelijk voor de toekenning van rechten aan zijn medewerkers die toegang hebben tot de Mijn Gribb Omgeving van Klant. Wijzigingen die door medewerkers van Klant worden doorgevoerd binnen de Mijn Gribb Omgeving van Klant, worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan.

 2. Klant is ervoor verantwoordelijk dat Gribb te allen tijde beschikt over correcte contactgegevens die Gribb kan gebruiken voor het doen van berichtgevingen aan Klant.

 3. Berichtgevingen van Gribb aan Klant, verstuurd aan een e-mailadres van Klant waarvan Gribb mag veronderstellen dat het correct is of verstuurd door Gribb aan Klant binnen de Mijn Gribb omgeving, worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan door Gribb,

 4. Berichtgevingen aan Gribb kunnen als volgt worden verstuurd:

per e-mail:              help@gribb.nl

per post:                 Gribb B.V.
T.a.v. Administratie
Vondellaan 42B
3521GH Utrecht (Nederland)

5.       Algemene financiële bepalingen

1.        Prijswijzigingen

 • Gribb behoudt zich het recht voor de prijzen op de Prijslijst en/of een door Klant onder de Overeenkomst te betalen periodieke Vergoeding te verhogen.

 • Gribb zal geen onredelijke prijsverhogingen doorvoeren.

 • Tenzij prijsverhogingen van toeGribbs of wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving dit rechtvaardigen, zal Gribb niet meer dan vier (4) maal per jaar een prijsverhoging doorvoeren.

 • Gribb zal een prijsverhoging minimaal een (1) maand voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen aankondigen aan Klant.

 • Prijsverhogingen die door Gribb worden doorgevoerd, zijn niet van toepassing op een door Klant voor de ingangsdatum van de prijsverhoging vooruitbetaalde of vooruit verschuldigde Vergoeding.

2.        Prijslijst

 • Alle in de Prijslijst, Overeenkomst of door Gribb genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw en overige van overheidswege opgelegde heffingen.

3.        Betalingstermijn

 • De betalingstermijn van de facturen van Gribb bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.        Incassoprocedure

 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt Klant een betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien (14) dagen na dagtekening.

 • Indien de betalingstermijn van de herinnering wordt overschreden, is Klant in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

 • Vanaf het moment dat de klant in verzuim is, is Gribb gerechtigd om het account van Klant in overeenstemming met artikel “Gebruiksrecht” te blokkeren. Daarnaast kan Gribb vanaf dat moment extra rente- en administratiekosten in rekening brengen.

 • Gribb behoudt zich het recht voor de vordering op dat moment uit handen te geven. Klant is in dat geval, naast het verschuldigde openstaande bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, alle redelijke (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die worden gemaakt ten behoeve van de inning van het openstaande bedrag.

5.        Automatische incasso:

 • Gribb behoudt zich het recht voor te vereisen dat Klant aan Gribb een machtiging tot automatische incasso afgeeft voor de betaling van de door Klant onder de Overeenkomst verschuldigde Vergoeding.

 • Klant dient een wijziging in de door Gribb benodigde gegevens voor een automatische incasso zo snel mogelijk via Mijn Gribb of per e-mail aan help@gribb.nl door te geven aan Gribb.

 • Gribb behoudt zich het recht voor de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen indien Klant de machtiging niet op de door Gribb verlangde wijze verstrekt, of de machtiging intrekt.

 • Bij een mislukte automatische incasso wordt de betalingstermijn geacht te zijn overschreden en treedt de incassoprocedure zoals beschreven in artikel “Incassoprocedure:” in werking.

6.        Creditering vooruitbetaalde Vergoeding:

 • Door Klant onder de Overeenkomst vooruitbetaalde of vooruit verschuldigde bedragen komen bij beëindiging van de Overeenkomst niet voor creditering in aanmerking.

7.        Opschorting en verrekening:

Bedragen die Klant onder de Overeenkomst is verschuldigd aan Gribb zullen onder geen enkele voorwaarde worden opgeschort of worden gecompenseerd door Klant met bedragen die Gribb verschuldigd is aan Klant.

6.       Aansprakelijkheid van Gribb en vrijwaring door Klant

 1. Onverlet de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Gribb per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, voortvloeiende uit of in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, beperkt tot vergoeding door Gribb van de door Klant geleden directe schade tot een maximum van € 10.000,00 (tienduizend euro’s).

 2. De aansprakelijkheid van Gribb voor indirecte schade, inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verloren besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door aanspraken van afnemers van Klant en schade door beschadiging van hardware of software van Klant, is te allen tijde uitgesloten.

 3. In aanvulling op artikel “Aansprakelijkheid van Gribb en vrijwaring door Klant” is Gribb niet aansprakelijk voor enige schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet correct uitwisselen van gegevens tussen de Gribb- producten en (applicaties van) derden, waaronder maar niet beperkt tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 4. In aanvulling op artikel “Aansprakelijkheid van Gribb en vrijwaring door Klant” is Gribb niet aansprakelijk voor enige schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het verlies of de verminking van gegevens in een Administratie.

 5. De in artikel “Aansprakelijkheid van Gribb en vrijwaring door Klant” genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gribb of haar medewerkers.

 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Gribb gelden mede ten gunste van alle derden waarvan Gribb zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 7. Klant vrijwaart Gribb voor alle aanspraken of beschuldigingen van derden, waaronder, maar niet beperkt tot afnemers van Klant, jegens Gribb, gerelateerd aan het gebruik van de Gribb-producten door Klant. Deze vrijwaring is niet van toepassing voor zover sprake is van:

  1. opzet of bewuste roekeloosheid van Gribb of haar medewerkers;

  2. een aanspraak of beschuldiging van een derde inzake een inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten door het gebruik door Klant van de Gribb-producten, voor zover dit gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

  3. Een vordering tot schadevergoeding van Klant verjaart na verloop van een (1) jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

7.       Overmacht

 1. Gribb aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die Gribb niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsonge-regeldheden onder Gribb personeel of onder het personeel van enige derde die Software aan Gribb levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Gribb op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorzinging, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die Software aan Gribb levert.

 2. Wanneer Gribb wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel Gribb als Klant bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

 3. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Gribb jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Klant, zullen steeds voor rekening en risico van Klant zijn.

8.        Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

 1. Gribb en Klant hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval van:

  1. een toerekenbare tekortkoming van de andere partij in de nakoming van de Overeenkomst; indien nakoming door de andere partij niet blijvend onmogelijk is, bestaat de bevoegdheid tot ontbinding op deze grond slechts indien de tekortkoming voortduurt nadat de in de ingebrekestelling van de ontbindende partij opgenomen redelijke termijn voor nakoming is verstreken

  2. (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij;

  3. faillissement van of aanvraag van faillissement van de andere partij;

  4. liquidatie, ontbinding of beëindiging van het bedrijf van de andere partij om een andere reden dan reconstructie of fusie;

  5. overmacht van de andere partij die al meer dan drie (3) maanden heeft geduurd.

 2. Klant heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen voor en met ingang van de datum waarop de door Klant onder de Overeenkomst te betalen Vergoeding voor de Gribb-producten in overeenstemming met artikel “Prijswijzigingen” wordt verhoogd.

9.        Geheimhouding

 1. Gribb zal de vertrouwelijke informatie die Klant aan haar verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst geheimhouden en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

10.     Algemene bepalingen inzake levering

 1. Alle door Gribb genoemde of tussen Gribb en Klant overeengekomen levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het noemen of het overeenkomen van de levertermijn bekend zijn aan Gribb. Gribb zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen genoemde of overeengekomen levertermijnen na te komen. Levertermijnen vormen echter geen fatale termijn. Bij overschrijding van een levertermijn zal Gribb Klant hier onverwijld schriftelijk over informeren en Gribb en Klant zullen op dat moment een nieuwe levertermijn overeenkomen.

 2. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van onder de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gestelde zaken gaat over op Klant op het moment dat Klant of een door Klant aangewezen derde de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken krijgt.

 3. Alle aan Klant onder de Overeenkomst geleverde zaken of overgedragen rechten blijven eigendom van Gribb totdat Klant aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

11.     Overdracht van rechten en plichten en uitbesteding

 1. Het is Klant niet toegestaan zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Gribb.

 2. Gribb behoudt zich het recht voor de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan een derde.

 3. Gribb behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Gribb draagt er zorg voor en is er jegens Klant voor verantwoordelijk dat deze derden de plichten van Gribb uit de Overeenkomst nakomen.

12.     Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 3. Alle geschillen tussen Gribb en Klant gerelateerd aan deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen enkel en alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Hoofdstuk B – Gribb-producten

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de Overeenkomst voor Gribb-producten.

Paragraaf I Software

13.     Algemene verplichtingen Gribb

 1. Gribb verleent aan Klant onder de Overeenkomst een Gebruiksrecht in overeenstemming met de bepalingen van dit hoofdstuk.

 2. Gribb verleent gedurende de looptijd van de Overeenkomst Ondersteuning & Onderhoud van de Gribb-producten in overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk C.

 3. Gribb draagt zorg voor adequate voorzieningen op het gebied van back-ups, uitwijk en recovery met het oog op het waarborgen van de continuïteit van het online gebruik van de Gribb-producten. De door Gribb getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden.

14.     Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen Gribb en Klant overeengekomen periode. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst na afloop van deze periode telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij Gribb of Klant de Overeenkomst minimaal twee (2) weken voor het einde van de dan toepasselijke looptijd schriftelijk opzegt.

15.     Financiële bepalingen

 1. De door Klant te betalen Vergoeding voor de Gribb-producten bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

 2. Het vaste deel van de Vergoeding is opgenomen in de Overeenkomst en wordt telkens vooraf in rekening gebracht voor de dan toepasselijke looptijd van de Overeenkomst.

 3. Het variabele deel van de Vergoeding is afhankelijk van het gebruik door Klant van binnen de Gribb-producten geboden opties, zoals, maar niet beperkt tot het toevoegen of verwijderen van extra gebruikers op naam die gebruik kunnen maken van de Gribb-producten en het activeren of deactiveren van optionele functionaliteit binnen de Gribb-producten.

 4. Het variabele deel van de Vergoeding wordt telkens achteraf per kalendermaand op nacalculatiebasis in rekening gebracht op grond van de Prijslijst.

16.     Gebruiksrecht

 1. Het Gebruiksrecht is beperkt in tijd en is alleen van toepassing gedurende de looptijd van de Overeenkomst en onder de voorwaarde dat Klant de Vergoeding voor de Gribb-producten steeds tijdig en volledig betaalt.

 2. In aanvulling op artikel “Gebruiksrecht” eindigt het Gebruiksrecht automatisch op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

 3. Het Gebruiksrecht is van toepassing op alle Releases van de Gribb-producten die door Gribb onder de Overeenkomst worden geleverd aan Klant.

 4. Het Gebruiksrecht beperkt zich tot gebruik van de Gribb-producten enkel en alleen in overeenstemming met de Documentatie en de op grond van de Overeenkomst van toepassing zijnde specificaties.

 5. Gribb behoudt zich het recht voor om technische maatregelen te nemen met het oog op (de controle van) overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Gribb-producten.

 6. Het is Klant niet toegestaan dergelijke maatregelen te verwijderen of te ontwijken.

 7. Het Gebruiksrecht is beperkt tot gebruik van de Gribb-producten door Klant, medewerkers van Klant en derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van en onder de verantwoordelijkheid van Klant.

 8. Voor zover Klant een natuurlijke persoon is, verklaart Klant de Gribb-producten alleen te gebruiken ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

 9. Het Gebruiksrecht is beperkt tot gebruik van de Gribb-producten ten behoeve van Administraties van Klant of Administraties van afnemers van Klant.

 10. Het Gebruiksrecht is niet exclusief, niet sub-licenseerbaar en niet overdraagbaar.

 11. Gribb behoudt zich het recht voor het Gebruiksrecht op te schorten gedurende de periode dat Klant in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot tijdige betaling door Klant van de verschuldigde Vergoeding.

17.     Verplichtingen Klant

 1. Klant zal zorgdragen voor regelmatige back-ups van zijn Administratie(s).

 2. Voor zover het de door de Gribb-producten geboden online diensten betreft, verplicht Klant zich ervoor zorg te dragen dat:

  1. de online diensten niet worden gebruikt voor illegale of onwettige doeleinden;

  2. de online diensten niet zodanig worden gebruikt dat de beschikbaarheid van de online diensten door andere gebruikers wordt beperkt of gehinderd;

  3. de online diensten niet worden gebruik voor het verspreiden van spam.

18.     Gegevens over en van Klant en verwerking van persoonsgegevens

 1. Het gebruik door Klant van de Gribb-producten resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die Gribb opslaat over Klant zelf (“Klantgegevens”) en anderzijds uit de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen in de Administraties binnen de Gribb-producten (“Administratiegegevens”).

 2. De Klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP-adressen en bank- en betalingsgegevens. Gribb is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Op de verwerking van de Klantgegevens door Gribb is de Privacyverklaring van toepassing.

 3. Gribb is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Klant in de zin van AVG en Klant als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel “Algemeen”(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.

 4. Klant blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens.

 5. Gribb behoudt zich het recht voor om de Klantgegevens en Administratiegegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.

 6. Gribb draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de Administratiegegevens. De door Gribb genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. Gribb zal Klant op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van Gribb ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.

19.     Intellectuele eigendomsrechten op de Gribb-producten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de Gribb-producten berusten bij Gribb of diens toeGribbs.

 2. De Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht aan Klant of een derde in van enig intellectueel eigendomsrecht op de Gribb-producten.

 3. Klant heeft geen recht om welke broncode of ontwerpdocumentatie dan ook, die betrekking heeft op de Gribb-producten, te ontvangen, te gebruiken of te onderzoeken. Klant zal de Gribb-producten niet (laten) modificeren en zal de broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van de Gribb-producten niet (laten) ontcijferen, terugvertalen, uit elkaar halen, demonteren of anderszins reconstrueren op welke manier dan ook, al dan niet in verband met de ontwikkeling van computerprogrammatuur of diensten die vergelijkbaar zijn met de Gribb-producten.

 4. Klant verbindt zich ertoe geen eigendomsaanduidingen, waaronder kennisgevingen van handelsmerken of auteursrechten, op of in de Gribb-producten of die zichtbaar zijn tijdens het gebruik van de Gribb-producten, te verwijderen, weg te laten of op enige wijze te wijzigen.

 5. Gribb vrijwaart Klant voor alle aanspraken of beschuldigingen jegens Klant ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van de Gribb-producten, mits Klant:

  1. Gribb onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of beschuldiging;

  2. Gribb de benodigde volmachten en die ondersteuning en informatie geeft die redelijkerwijs door Gribb mag worden verzocht teneinde zich naar eigen inzicht te verdedigen tegen de aanspraak of beschuldiging of ter zake een regeling te treffen;

  3. geen mondelinge of schriftelijke verklaring aflegt of belofte of erkenning doet van rechten of feiten jegens een derde ter zake van de aanspraak of beschuldiging.

 6. Bovendien is de vrijwaring zoals opgenomen in artikel “Intellectuele eigendomsrechten op de Gribb-producten” alleen van toepassing onder de voorwaarde dat:

  1. Klant geen wijzigingen in de Gribb-producten aanbrengt of door een derde laat aanbrengen;

  2. Klant de Gribb-producten gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst;

  3. Klant de meest recente Release van de Gribb-producten gebruikt die Gribb aan Klant heeft geleverd.

 7. Indien vaststaat of naar het oordeel van Gribb een aannemelijke kans bestaat dat gebruik van de Gribb-producten inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde heeft Gribb het recht:

  1. een gebruiksrecht voor Klant te verwerven voor de inbreuk makende Gribb-producten;

  2. de inbreuk makende Gribb-producten zodanig aan te passen dat de inbreuk wordt verholpen, zonder dat de basisprestaties of -functionaliteiten verminderen; of

  3. de Gribb-producten te vervangen door een ander product dat geen inbreuken bevat, met dien verstande dat de basisprestaties of -functionaliteiten van dit product niet minder zijn dan die van de Gribb-producten.

 8. Indien de opties zoals beschreven in artikel “Intellectuele eigendomsrechten op de Gribb-producten” naar het oordeel van Gribb niet mogelijk dan wel (financieel) onredelijk bezwarend zijn, heeft Gribb het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen onder creditering van de door Klant in de twaalf (12) maanden voorafgaande aan het einde van de Overeenkomst betaalde Vergoeding voor de Gribb-producten.

20.     Componenten en diensten van derden

 1. In de Gribb-producten zijn componenten (zoals software) van derden opgenomen, waaronder open source componenten. Op het gebruik van deze componenten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien de Klant zich (als gevolg van de voornoemde componenten) moet houden aan bepaalde aanvullende voorwaarden, dan zal Gribb de betreffende voorwaarden ter beschikking stellen aan Klant.

 2. De Gribb-producten kunnen het gebruik van diensten van derden mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van een koppeling tussen de Gribb-producten en de diensten van derden. Klant erkent en stemt ermee in dat het gebruik en de inhoud van deze diensten van derden uitsluitend worden beheerst door de leveringsvoorwaarden van deze derden. Gribb is geen partij bij de overeenkomst tussen Klant en de derde voor het gebruik van de diensten van deze derde. Voor zover bij het gebruik van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt van Administratiegegevens, vindt dit uitsluitend plaats op grond van een machtiging afgegeven door Klant en onder verantwoordelijkheid van Klant en/of deze derde die zijn diensten levert aan Klant. Gribb geeft geen enkele garantie ten aanzien van de diensten van derden.

21.    Technisch falen

 1. Gribb garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Gribb spant zich in om defecten in de Software zo snel mogelijk te verhelpen.

 2. Gribb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

 3. Gribb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Software, mailberichten of informatie van Klant verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

 4. Klant plaatst geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code op de Software.

 5. Gribb streeft ernaar, maar garandeert niet, dat 1) de Software voldoet aan uw specifieke wensen, 2) de Software een correcte werking heeft en 3) er fouten in de Software worden verbeterd.

22.     Vereisten gebruik Gribb-producten

 1. Voor het gebruik van de Gribb-producten zijn specifieke voorzieningen nodig, zoals bepaalde (versies van) besturingssystemen, webbrowsers en hardware, software of randapparatuur. In de Documentatie is opgenomen welke dit zijn. Klant is ervoor verantwoordelijk dat hij beschikt over de vereiste (licenties voor de) voorzieningen zoals bedoeld in dit artikel. De in artikel “Garanties” opgenomen garanties zijn niet van toepassing voor zover Klant niet beschikt over de vereiste voorzieningen.

23.     Levering

 1. Levering van de Gribb-producten vindt plaats door de terbeschikkingstelling van de Gribb-producten voor gebruik.

24.     Garanties

 1. Gribb garandeert dat:

  1. de Gribb-producten functioneren in overeenstemming met hetgeen hierover in de Documentatie is beschreven;

  2. de Gribb-producten 99% of meer beschikbaar zijn voor gebruik, telkens gemeten over een periode van een (1) jaar; bij het vaststellen van de beschikbaarheid worden tijdvakken die door Gribb worden gereserveerd voor geplande onderhoudswerkzaamheden buiten beschouwing gelaten; Gribb Klant minimaal een (1) week van tevoren op de hoogte zal stellen van dergelijke geplande onderhoudswerkzaamheden wanneer deze naar verwachting langer duren dan een (1) uur;

  3. Gribb streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Gribb hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Gribb gebruikt Software (hardware, software, netwerk, dataopslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van de Software;

  4. de Gribb-producten geen enkel gekend veiligheidsrisico bevatten, dat de werking van andere hardware of software die bij Klant in gebruik is, kan aantasten.

 2. Gribbs enige verplichting onder de in artikel “Garanties” onder a) en b) opgenomen garanties is het verlenen van Ondersteuning & Onderhoud in overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk C.

25.     Alfa- en bètaversies van de Gribb-producten

 1. Naast algemeen beschikbare Releases van de Gribb-producten, levert Gribb alfa- en bètaversies van de Gribb-producten. Dit zijn versies van de Gribb-producten die nog niet definitief zijn. Functionaliteit die onder feature flag ter beschikking wordt gesteld, wordt als een alfaversie van de Gribb-producten beschouwd.

 2. Alfaversies van de Gribb-producten worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Gribb naar eigen inzicht geleverd aan door Gribb geselecteerde Klanten, die een Gebruiksrecht hebben voor het desbetreffende Gribb-product. Bètaversies van de Gribb-producten worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst geleverd aan klanten die een Gebruikersrecht hebben voor het desbetreffende Gribb-product en zich daarvoor hebben aangemeld via Mijn Gribb.

 3. Klant is niet verplicht een aan hem geleverde alfa- of bètaversie van de Gribb-producten te gebruiken. Klant kan te allen tijde het gebruik van een alfa- of bètaversie van de Gribb-producten staken.

 4. In afwijking van artikel “Garanties” worden alfa- en bètaversies van de Gribb-producten zonder enige vorm van garantie geleverd aan Klant. Het gebruik van een alfa- of bètaversie van de Gribb-producten gebeurt derhalve geheel op eigen risico van Klant.

 5. Gribb behoudt zich het recht voor het Gebruiksrecht voor een alfa- of bètaversie van de Gribb-producten te allen tijde onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.

 6. In afwijking van artikel “Algemene verplichtingen Gribb” behoudt Gribb zich het recht voor de Ondersteuning & Onderhoud van alfa- en bètaversies van de Gribb-producten geheel naar eigen inzicht uit te voeren. Daarnaast behoudt Gribb zich het recht voor de Ondersteuning & Onderhoud van alfa- en bètaversies van de Gribb-producten in hun geheel onmiddellijk te stoppen. De Ondersteuning & Onderhoud van alfa- en bètaversies van de Gribb-producten stopt in ieder geval op het moment dat de desbetreffende Release van de Gribb-producten definitief is geworden.

 7. Er is alleen sprake van een alfa- of bètaversie van de Gribb-producten zoals bedoeld in dit artikel indien dit door Gribb wordt vermeld in het desbetreffende Gribb-product.

Paragraaf II Hardware

26.    Definities 


Definitie

 

Uitleg

Afnemer

iedere (rechts) persoon die met Gribb een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan, gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

Consument

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, danwel de afnemer die een met een consument vergelijkbare positie inneemt en met Gribb een overeenkomst heeft afgesloten. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing op de consument, tenzij een uitdrukkelijke afwijking daarvan is gemaakt.

 

27.    Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gribb, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van Gribb, zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van een bevestiging conform het in artikel “Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten” van deze algemene voorwaarden bepaalde.

 2. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

 3. Gribb kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden, indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, offerte of een gedeelte daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand, nadat deze schriftelijk, binnen 8 (acht) dagen nadat afnemer opdracht heeft gegeven, door Gribb is bevestigd of indien zij binnen 8 (acht) dagen een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de opdracht.

 5. Indien de bestelling afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is Gribb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende bestelling tot stand, tenzij Gribb anders aangeeft.

 6. Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

 7. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door of namens Gribb (via zijn personeel) aan afnemer gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door Gribb binnen 8 (acht) dagen bevestigd worden, danwel doordat Gribb geheel dan wel gedeeltelijk binnen 8 (acht) dagen daaraan uitvoering geeft.

 8. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer, uitsluitend ter beoordeling van Gribb, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 9. Gribb is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te leveren, van afnemer zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.

 10. Gribb is bevoegd om, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte bestelling, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zal Gribb hieromtrent met afnemer overleg voeren. Indien afnemer consument is zullen deze kosten vooraf worden opgegeven.

 11. Gribb is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.

28.    Prijzen/verkoopprijzen

 1. Alle prijzen gelden exclusief BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Daarnaast zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, niet bij de prijs inbegrepen: Speciale invoerrechten en/of overige belastingen en heffingen - Speciaal verpakkingsmateriaal en/of emballage - Kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering.

 3. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp) materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Gribb gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

 4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

 5. Afnemer heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer dan 15% bedraagt van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, in welk geval hij verplicht is het reeds geleverde of gepresteerde naar rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden geheel van toepassing.

 6. Indien afnemer consument is, is deze bevoegd te annuleren indien een prijsverhoging zich conform lid 3 voordoet, tenzij de prijsverhoging zich pas drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst voordoet, alsdan is lid 5 van overeenkomstige toepassing.

 7. Afnemer is verplicht zich te houden aan de door Gribb vastgestelde (minimum) verkoopprijzen van het door haar geleverde, tenzij afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders met Gribb overeenkomt.

 8. Indien afnemer het bepaalde in het vorig lid overtreedt, is Gribb gerechtigd alle (nog uit te voeren) leveringsovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te staken en de overeenkomst op grond van artikel 7 lid 1 sub b als beëindigd te beschouwen, onverminderd het overig in artikel 7 bepaalde. Daarnaast zijn alle vorderingen van Gribb op afnemer terstond opeisbaar.

29.    Levering/levertijd

 1. Bij niet tijdige levering dient Gribb uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering te worden gegund.

 2. Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer weigert de product af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Gribb gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

 3. Afnemer is verplicht (de verpakking van) het geleverde direct bij aflevering op eventuele manco's te controleren ten aanzien van het aantal verpakkingen en zichtbare beschadigingen, danwel deze controle terstond uit te voeren na de mededeling van Gribb dat de zaken ter beschikking van afnemer staan. Eventuele manco's van/aan (de verpakking van) het geleverde welke bij (af)levering aanwezig blijken, dient afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij het plaatsen van een handtekening voor ontvangst van de goederen alle geconstateerde beschadigingen en manco’s te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur zodat de transporteur zich later bij een schadeclaim niet kan beroepen op de handtekening van de afnemer voor complete ontvangst in goede staat. De administratie van Gribb is in dit geval bindend.

 4. Afnemer is daarnaast verplicht om direct na aflevering te controleren of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen overeenkomstig de procedure als beschreven in artikel 9 bij Gribb te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking van deze gebreken, schriftelijk aan Gribb te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gribb in staat is adequaat te kunnen reageren. Afnemer dient Gribb in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

 5. Afnemer dient geen product te gebruiken waarbij hij eerder een gebrek heeft geconstateerd. Afnemer is verplicht een product waarbij hij een gebrek heeft geconstateerd te bewaren teneinde Gribb in de gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten. De bewaarplicht van de afnemer eindigt nadat de klacht door de Gribb geheel is afgewikkeld.

 6. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, finish, maat, afweging e.d. geven afnemer nimmer recht enige levering te weigeren.

 7. Gribb is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke Gribb afzonderlijk kan factureren. Afnemer is dan verplicht te betalen conform het gestelde in artikel 12.

 8. Aan de leveringsplicht van Gribb is voldaan indien de zaken éénmaal aan de afnemer aangeboden zijn. Het door de afnemer of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt ondertekende ontvangstbewijs strekt tot volledig bewijs van levering.

 9. In geval van niet-afname door afnemer komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Na een periode van vier weken is Gribb gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De kosten van de onderhandse verkoop komen voor rekening van afnemer, onverminderd het recht van Gribb aanspraak te maken op het gestelde in artikel 7.3.

30.    Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan: staking, brand, vergaan van zaken tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, schade bij de verscheping of transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie in- of uitvoerbelemmeringen en alle overige situaties die niet aan Gribb kunnen worden toegerekend en die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal Gribb te harer keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

 2. Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, is afnemer niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te annuleren, mits dit per aangetekend schrijven geschiedt en dit schrijven door Gribb vóór de aflevering van het gekochte wordt ontvangen.

 3. Gribb is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

31.    Eigendomsovergang

 1. Tot op het tijdstip waarop afnemer aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van de Gribb.

 2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen. Het is afnemer ook niet toegestaan het geleverde voor gebruik aan derden af te staan, tenzij uit hoofde van zijn bedrijfsuitoefening.

 3. In geval van doorverkoop door afnemer van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk betaalde zaken draagt afnemer reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vordering op diens koper aan Gribb over, waarbij elke overdracht als (deel) betaling zal worden aangemerkt.

 4. Afnemer is gehouden Gribb de betreffende gegevens van doorverkoop op eerste verzoek van Gribb door te geven, opdat Gribb het verschuldigde rechtstreeks bij de koper van afnemer kan invorderen. Het door deze koper aan Gribb betaalde wordt in mindering gebracht op het door afnemer totaal aan Gribb verschuldigde bedrag.

 5. Afnemer is gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud tegenover zijn koper te maken als in dit artikel vermeld.

 6. Wanneer afnemer enige verplichtingen jegens Gribb uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.1 voordoet, is Gribb zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Afnemer geeft Gribb bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gribb zich bevinden alsmede alle overige plaatsen noodzakelijk teneinde deze producten terug te nemen.

 7. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Gribb veilig te stellen.

 8. In geval Gribb het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1.

 9. Afnemer is verplicht Gribb terstond schriftelijk melding te doen van het feit dat beslag wordt gelegd op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of indien derden rechten doen gelden op hetgeen door Gribb is geleverd, voor zover dit (nog) eigendom is van Gribb, alsmede wanneer enige omstandigheid als bedoeld in artikel 7.1 zich voordoet.

32.    Opzegging/beëindiging overeenkomst

 1. Gribb behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen of zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, indien: Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind/curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of indien er sprake is van een andere omstandigheid waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Afnemer facturen niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichting uit deze of een andere tussen partijen gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst Gribb ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Bij opschorting of beëindiging van de overeenkomst als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Gribb daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of gederfde rente.

 3. De post "gederfde winst" zal behoudens tegenbewijs van Gribb 25% van de overeengekomen prijs bedragen.

 4. De post "gederfde rente" zal worden berekend op basis van de op dat moment geldende wettelijke rente.

 5. Indien Gribb tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat op grond van het in dit artikel bepaalde, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding aan afnemer van schade of kosten die daardoor ontstaan.

33.    Transport-risico/risico-overgang

 1. Alle risico’s van transport of van te leveren of geleverde zaken (zoals bijvoorbeeld het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering) berusten, vanaf het moment dat de zaken het magazijn van de Gribb verlaten, bij afnemer. Dit betreft zowel de directe als de indirecte schade, zelfs in geval afnemer vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van afzender zijn.

 2. Indien afnemer consument is en afgesproken is dat de zaken bij hem worden thuisbezorgd gaat het risico van de te leveren of geleverde zaken pas over bij de feitelijke aflevering.

 3. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door afnemer is verstrekt, door Gribb als goed ondernemer bepaald. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd indien deze wensen door Gribb zijn geaccepteerd en de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

34.    Reclame

 1. Reclames/klachten over het geleverde dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van het geleverde door afnemer schriftelijk of per e-mail bij de klantenservice van Gribb te zijn ingediend.

 2. Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum door Gribb te zijn ontvangen.

 3. Na het verstrijken van een in 9.1 of 9.2 vastgestelde termijn wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Gribb in behandeling genomen.

 4. Het indienen van klachten/reclames ontslaat afnemer nimmer van diens betalingsverplichtingen, het bepaalde in artikel 12 blijft onverkort gehandhaafd.

 5. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 6. Afnemer is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van Gribb terug te zenden.

 7. Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van Gribb die hierdoor zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld de onderzoekskosten, voor rekening van afnemer.

35.    Aansprakelijkheid en garantie

 1. Indien Gribb aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde zaken daarop verleent.

 3. Bij breukschade wordt nooit garantie verleend.

 4. Indien door een product dat een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of aan andere zaken, waarvoor Gribb aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. De aansprakelijkheid van Gribb is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 6. Gribb is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gribb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

 7. Gribb is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten en diensten, indien blijkt, dat afnemer, c.q. gebruiker/consument: zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften - aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van Gribb tenietdoet - voor het product van Gribb allergisch is, dan wel allergisch op het product reageert - het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is het product niet goed heeft onderhouden - het niet-consumptieve product heeft ingenomen - het product heeft gebruikt na de houdbaarheidsdatum - aan Gribb onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en Gribb van deze gegevens is uitgegaan - het product heeft gebruikt terwijl voor afnemer kenbaar was dat het product een gebrek had.

 8. Gribb is tevens nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen ontstaan door of het gevolg van omstandigheden waarop Gribb geen invloed kan uitoefenen, daaronder bijvoorbeeld begrepen extreme weersomstandigheden.

 9. Gribb is niet aansprakelijk voor de advisering omtrent toe te passen producten of overige advisering, tenzij sprake is van een separaat met afnemer gesloten adviesovereenkomst waarin afnemer daadwerkelijk een tegenprestatie levert voor de door Gribb uit te voeren advieswerkzaamheden. Mocht Gribb op basis van deze bepaling aansprakelijk zijn voor adviesdiensten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de uitgevoerde adviesdiensten.

 10. Indien afnemer consument is gelden voor de aansprakelijkheid van Gribb de wettelijke regels.

 11. Indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Gribb, gelden de hierboven opgenomen beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Gribb niet.

 12. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan afnemer in rekening worden gebracht.

36.    Retourzendingen

 1. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Gribb niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten die zijn verbonden aan de zending voor rekening van afnemer. Gribb is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van afnemer (onder derden) op te slaan of zelf ter diens beschikking te houden.

 2. Retourzendingen die niet zijn aanvaard ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.

 3. Ten aanzien van de werkelijke kosten verbonden aan retourzendingen of kosten voortvloeiend uit naar aanleiding van retourzendingen door Gribb genomen maatregelen, is een gespecificeerde opgave van Gribb voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs.

 4. De kosten en risico’s van transport van retourzendingen zijn voor rekening van afnemer, behalve in geval deze retourzending plaatsvindt ten gevolge van een fout van Gribb.

37.    Betaling

 1. Tenzij anders aangegeven door Gribb, dient betaling te geschieden voorafgaand aan levering.

 2. Indien het factuurbedrag niet binnen 8 (acht) dagen van afnemer is ontvangen, is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, geldende gedurende de tijd waarin afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

 3. Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 8 (acht) werkdagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens afnemer worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare door Gribb te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag. Zulks met een minimum van € 125,00 onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

 4. De door of namens afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van kosten en rente en daarna van de oudste openstaande facturen, zelfs indien afnemer aangeeft dat de betaling op een latere factuur van toepassing is.

 5. Indien afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Gribb gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Gribb om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van het hetgeen Gribb op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Gribb op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.2.

 6. Indien afnemer consument is, gelden voor de betaling en incasso van de door Gribb aan afnemer verstuurde factuur de wettelijk vastgestelde regels.

 7. Gribb is bevoegd een aanbetaling te vorderen van afnemer voordat de producten waarop deze aanbetaling betrekking heeft worden (af)geleverd.

38.    Overdraagbaarheid

 1. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Gribb gesloten overeenkomst, over te dragen.

 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, is overdracht van rechten en/of verplichtingen alleen mogelijk nadat afnemer Gribb hiervan op de hoogte heeft gesteld en hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gribb heeft verkregen.

Hoofdstuk C – Ondersteuning & onderhoud

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de door Gribb onder de Overeenkomst voor Gribb-producten verleende Ondersteuning & Onderhoud.

Paragraaf I Algemeen

39.     Aanvullende definities

In dit hoofdstuk zijn de volgende aanvullende definities van toepassing:


Definitie

 

Uitleg

Fout

fout in de Gribb-producten als gevolg waarvan de Gribb-producten niet in overeenstemming met de in de Documentatie aangegeven specificaties functioneren.

 

Incident

het voor Klant niet correct functioneren van de Gribb-producten.

Klantservice

het eerste contactpunt binnen Gribb voor Klant voor alle zaken die verband houden met Ondersteuning & Onderhoud.

Prioriteit

de classificatie van een Incident, gebaseerd op de gevolgen van een Incident voor het gebruik door Klant van de Gribb-producten.

Servicetijden

Openingstijden Klantenservice zoals vermeld op www.gribb.nl.

Werkdagen

maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en eventuele andere vooraf door Gribb aangekondigde dagen waarop de Klantenservice niet bereikbaar is.

Work-around

een probleem-vermijdende beperking, programmaomweg of andere(tijdelijke) maatregel bedoeld om een Fout te omzeilen.

 

40.    Inhoud Ondersteuning & Onderhoud

 1. Ondersteuning & Onderhoud bestaat uit:

  1. helpdeskondersteuning– zie Paragraaf II van dit hoofdstuk;

  2. oplossen van Fouten – zie Paragraaf III van dit hoofdstuk;

  3. levering van nieuwe Releases – zie Paragraaf IV van dit hoofdstuk.

41.     Uitsluitingen Ondersteuning & Onderhoud

 1. Ondersteuning & Onderhoud betreft geen activiteiten die geen betrekking hebben op de functionaliteit van de Gribb-producten. Hieronder vallen bijvoorbeeld advies of werkzaamheden gerelateerd aan:

  1. de implementatie van of inrichting van het gebruik van de Gribb-producten binnen de organisatie van Klant, zoals het inrichten van een Administratie;

  2. vragen of problemen van Klant over meldingen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  3. de systeeminrichting van Klant, waaronder de installatie en inrichting van de voor het gebruik van de Gribb-producten benodigde software van derden, hardware en/of randapparatuur.

  4. Voor vragen die betrekking hebben op een van de in artikel “Uitsluitingen Ondersteuning & Onderhoud” genoemde onderwerpen, verwijst Gribb Klant op verzoek naar een partner van Gribb die over de voor de Klant gevraagde expertise beschikt.

42.     Contactgegevens Klantenservice

 1. De Klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:

  1. per telefoon: 085 004 14 74

  2. per e-mail: help@gribb.nl

  3. via de website: gribb.nl

  4. via een chatbericht: www.help.gribb.nl

43.     Meekijkverbinding

 1. Voor zover Gribb gebruik maakt van een meekijkverbinding voor het uitvoeren van Ondersteuning & Onderhoud, vindt dit alleen plaats na toestemming van Klant. Het gebruik van een meekijkverbinding is op eigen risico van Klant. Gribb is niet aansprakelijk voor enige schade van Klant als gevolg van het gebruik van een meekijkverbinding, waaronder maar niet beperkt tot schade door verlies of beschadiging van gegevensbestanden van Klant (waaronder Administraties) en schade door beschadiging van hardware of software van Klant.

Paragraaf II Helpdeskondersteuning

44.     Algemeen

 1. De door Gribb geboden helpdeskondersteuning bestaat uit de volgende faciliteiten:

  1. de Klantenservice is tijdens Servicetijden beschikbaar voor algemene vragen van Klant over het gebruik en de functionaliteit van de Gribb-producten;

  2. op de website van Gribb is Documentatie beschikbaar voor Klant over het gebruik en de functionaliteit van de Gribb-producten.

45.     Ondersteunde Releases

 1. De in deze paragraaf beschreven helpdeskondersteuning voor een specifieke Release vindt plaats tot twee (2) jaar nadat deze Release is uitgebracht door Gribb, tenzij dit door technische ontwikkelingen onmogelijk is. Gribb stelt Klant op de hoogte indien zich een situatie voordoet waardoor de termijn van helpdeskondersteuning wordt ingekort.

Paragraaf III Oplossen van Fouten

46.     Monitoring door Gribb

 1. Gribb draagt in overeenstemming met de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zorg voor een continue monitoring van:

  1. de beschikbaarheid voor gebruik van de Gribb-producten;

  2. de beveiliging van de gegevens die bij het gebruik van de Gribb-producten worden opgeslagen in een databank die door of namens Gribb wordt beheerd.

  3. Indien Gribb bij de monitoring zoals bedoeld in artikel “Monitoring door Gribb” een probleem constateert, wordt dit probleem gekwalificeerd als een Incident met Prioriteit Urgent zoals bedoeld in artikel “Prioriteit van Incidenten” en wordt aangenomen dat sprake is van een Fout.

47.     Prioriteit van Incidenten

In aanvulling op artikel “Aanvullende definities” wordt de Prioriteit van Incidenten vastgesteld aan de hand van de volgende tabel:

 

Prioriteit

 

Omschrijving

Urgent

Gedurende de monitoring door Gribb zoals bedoeld in artikel “Monitoring door Gribb” blijkt dat de Gribb-producten in het geheel niet beschikbaar zijn voor gebruik.

Hoog

Klant constateert dat de Gribb- producten in het geheel niet beschikbaar zijn voor gebruik en dit blokkeert de normale bedrijfsvoering van Klant.

Middel

Klant constateert dat essentiële functionaliteit van de Gribb- producten niet of niet correct werkt.

Laag

Klant constateert dat niet-essentiële functionaliteit van de Gribb- producten niet of niet correct werkt.

 

48.     Melden van Incidenten

 1. Klant kan de door hem geconstateerde Incidenten gedurende Servicetijden melden bij de Klantenservice en te allen tijde via de website van Gribb.

 2. Bij het melden van een Incident dient Klant de volgende gegevens te verstrekken:

  1. de aard van het Incident en de omstandigheden waaronder deze zich voordoet;

  2. alle overige informatie die mogelijk relevant is voor Gribb, inclusief maar niet beperkt tot schermafdrukken, logbestanden en de wijze waarop het Incident kan worden gereproduceerd.

  3. Klant dient een Incident met een Prioriteit Hoog telefonisch te melden bij de Klantenservice om ervan verzekerd te zijn dat het Incident daadwerkelijk op het service level van Prioriteit Hoog wordt afgehandeld.

49.     Responstijd

 1. Na ontvangst van de melding van een Incident door Klant voert Gribb een initiële diagnose van het Incident uit. Afhankelijk van het door Klant gekozen contactkanaal, meldt Gribb binnen 2 werkdagen na de melding aan Klant of het Incident wordt veroorzaakt door een Fout, en zo ja, wat de verwachte oplostijd voor de Fout is, voor zover die op dat moment al bekend is.

 2. Indien een melding van Klant van een Incident plaatsvindt buiten de Servicetijden, gaan de responstijd in op het moment dat het eerstvolgende tijdvak van de Servicetijden begint.

 3. Als uit de initiële diagnose van het Incident blijkt dat deze niet wordt veroorzaakt door een Fout, zal Gribb het Incident afsluiten en Klant van die beslissing op de hoogte brengen.

 4. Gribb behoudt zich het recht voor om op basis van de initiële diagnose van het Incident de Prioriteit aan te passen. Gribb zal Klant van een dergelijke beslissing op de hoogte brengen.

50.     Verwachte oplostijd

 1. Indien vaststaat dat een Incident wordt veroorzaakt door een Fout zal Gribb zich in redelijkheid inspannen om binnen vijf (5) werkdagen een Work-around of definitieve oplossing voor de Fout te leveren aan Klant.

 2. Indien het Incident is gemeld door Klant, gaat de in artikel “Verwachte oplostijd” genoemde termijn in op het moment dat de termijn voor de responstijd ingaat op grond van artikel “Responstijd”. Voor Incidenten met Prioriteit Urgent gaat de termijn in op het moment dat het Incident wordt geconstateerd door Gribb.

 3. Gribb respecteert de zondagsrust. In verband hiermee zullen alle herstelwerkzaamheden van Gribb op zondag beperkt zijn tot het oplossen van Fouten die een calamiteit betreffen met betrekking tot de beveiliging van gegevens van Klant die zijn opgeslagen in een databank die door of namens Gribb wordt beheerd. Voor zover een Fout niet bestaat uit een dergelijke calamiteit zal Gribb geen werkzaamheden verrichten op zondag en begint of hervat Gribb haar herstelwerkzaamheden de volgende dag.

 4. Alle reparatieactiviteiten van Gribb zullen in eerste instantie zijn gericht op het vinden van een Work-around. Indien een Work-around beschikbaar is, wordt het Incident verder gekwalificeerd als Prioriteit Laag.

 5. Indien de Fout bestaat uit het niet of niet correct uitwisselen van gegevens tussen de Gribb-producten en een product of dienst van een derde als gevolg van een wijziging door de desbetreffende derde in de specificaties voor de gegevensuitwisseling, behoudt Gribb zich het recht voor de verwachte maximale oplostijd voor de Fout zoals opgenomen in artikel “Verwachte oplostijd” aan te passen.

 6. Gribb garandeert niet dat alle Fouten worden opgelost.

 7. Gribb behoudt zich het recht voor om een Fout met Prioriteit Laag niet op te lossen. Gribb zal Klant op de hoogte brengen van een dergelijke beslissing en daarmee het Incident afsluiten.

 8. Fouten worden alleen opgelost in de meest recente Release. Dit kan tot gevolg hebben dat Klant verplicht moet upgraden naar deze Release om gebruik te kunnen maken van de oplossing van de Fout.

Paragraaf IV Releases

51.     Levering van nieuwe Releases

 1. Gribb zal aan Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst alle nieuwe Releasesleveren van de Gribb-producten die Klant onder de Overeenkomst afneemt van Gribb.

52.     Automatische updates

 1. Gribb kan Klant de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een automatische update-service. Voor zover Klant daar toestemming voor heeft gegeven, worden bij gebruik van deze services Releases van de afgenomen Gribb-producten automatisch geïnstalleerd gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

 2. Gribb garandeert dat bestaande functionaliteiten beschikbaar blijven in Releases die met behulp van de automatische update service worden geïnstalleerd.

53.     Wensen of verzoeken Klant

 1. Gribb nodigt Klant uit om wensen of verzoeken ten aanzien van wijziging in of toevoeging van functionaliteit aan de Gribb-producten bekend te maken aan Gribb. Gribb zal deze wensen en verzoeken welwillend in overweging nemen.

 2. Gribb behoudt zich het recht voor om wensen of verzoeken van Klant gemotiveerd af te wijzen.

 3. Gribb levert geen klantspecifieke maatwerkoplossingen. Voor verzoeken van Klant, die betrekking hebben op een klantspecifieke maatwerkoplossing, verwijst Gribb Klant op verzoek naar een partner van Gribb die over de door de Klant gevraagde expertise beschikt.

Hoofdstuk D - Informatiediensten

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de door Gribb onder de Overeenkomst voor Gribb-producten verleende (informatie)diensten van Partners, zoals – maar niet uitsluitend – het uitwisselen en inzichtelijk maken van bedrijfsgegevens.

54.     Definities

 

Prioriteit

 

Omschrijving

Externe dataGribb

Gribb van data, niet zijnde Partner(s).

Data

real-time data en/of gegevens waaronder, doch niet uitsluitend begrepen postcodes, adressen, bedrijfsgegevens en routeinformatie, welke data en/of gegevens uit de bronnen van Externe dataGribbs afkomstig zijn.

Dienst

de door Partner(s) aangeboden Dienst, waarbij, direct of indirect, individuele bedrijfsdata (waaronder data van Externe dataGribbs) online toegankelijk worden gemaakt, alsmede het verrijken en valideren van door Gribb verstrekte data.

Partneer(s)

de derde partijen die worden gebruikt binnen de Gribb-producten.

 

55.    Toepasselijke voorwaarden van Partners

 1. Klant zal de Dienst alleen gebruiken in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden en de in de Dienst opgenomen informatie in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.

 2. Het is Klant niet toegestaan:

  1. De Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan alleen voor de eigen bedrijfsvoering, dan wel om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, de-compileren, deassembleren, (trachten) de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Dienst aan te brengen, tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;

  2. Data op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankenwet ten behoeve van exploitatie door de Klant;

  3. De Dienst in sublicentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan

een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar of toegankelijk te maken;

 1. Wijzigingen aan te brengen in de Dienst;

 2. De Dienst te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en/of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Klant, diens personeel of derden;

 3. Bij het gebruik van de Dienst te handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (zoals nettiquette), of zich schuldig te maken aan hacken, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van Partner(s) te hinderen of belemmeren of om zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van Gribb of haar dataGribbs) of onrechtmatig te gedragen.

 1. Klant garandeert Gribb dat zij zich bij het gebruik van de Dienst en de daaruit verkregen informatie houdt aan alle relevante Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Zo dient Klant onder meer, maar niet uitsluitend, af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie bij ingeschrevenen van het Bel-me-niet Register. Klant vrijwaart Gribb en haar dataGribbs voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Gribb of haar dataGribbs geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.

 2. Indien Klant zich niet houdt aan de overeengekomen voorschriften, is Gribb gerechtigd om onmiddellijk het gebruiksrecht op de Dienst op te schorten en de toegang van Klant tot de Dienst te blokkeren.