window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-L2EDE3GKG8');

Menu

Algemene voorwaarden

Versie 26-10-2021

Definitie

Uitleg

Jij/jou

Degene die zich als gebruiker van Gribb heeft aangemeld via de website, de app, telefonisch of per e-mailbericht.

Wij/ons

Gribb, statutair gevestigd te De Limiet 15D, 4131 NR Vianen
(KvK: 73009806, Btw: NL002329437B41).

Gribb

Onze handelsnaam. Dit is ook de naam die wij gebruiken voor de diensten.

Diensten

De diensten die wij via de website en de app aanbieden.

Apparatuur

De apparatuur die wij via de website en de app aanbieden.

Overeenkomst

De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en die je met ons hebt gesloten door je als gebruiker aan te melden via de website of de app.

Website

Gribb.nl en één of meer van de sub-pagina’s hiervan.

App

De mobiele applicatie van Gribb waarmee je gebruik kan maken van de diensten van Gribb.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.

1.2 Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.gribb.nl.

1.3 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 1. Offertes en aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

2.2 Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

 1. Gebruiken van Gribb

3.1 Je kunt gebruiker worden van Gribb door je aan te melden via de website, de app of telefonisch, per e-mail contact met ons op te nemen. Als je vervolgens inloggegevens van ons ontvangt, begint de overeenkomst.

3.2 Je kan vervolgens gebruikmaken van de diensten door met een beveiligingscode (de "password") en een toestel in te loggen op de website of in de app.

3.3 De toegangscode voor de app is een persoonlijke geheim wachtwoord.

3.4 Je dient als gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. Daarnaast is Gribb ervoor bedoeld om bedrijven te bedienen (niet particulieren of robots). Addendum januari 2020: bij wijze van experiment is er een kleine groep ondernemers tussen de 14-18 jaar die wij toelaten. 

 1. Veilig en juist gebruik van Gribb

4.1 Ga zorgvuldig om met je inloggegevens en houd deze geheim. Zorg er voor dat je toestel en internet- en telecommunicatiediensten en programmatuur die je gebruikt geschikt en veilig zijn en blijven voor het gebruik van de diensten van Gribb. Meld verlies of onrechtmatig gebruik van je toestel of inloggegevens direct bij ons door ons te bellen of door ons een bericht te sturen via de chatfunctie/Whats'app of via de website.

4.2 Zorg ervoor dat je toestel vergrendeld is met een code (naast het gebruik van een toegangscode voor de website en app zelf) om te voorkomen dat anderen je toestel kunnen gebruiken en sluit de app na gebruik af dan wel log uit op de website. Als je de app niet meer gebruikt of niet meer mag gebruiken, verwijder de app dan van het toestel. Dit geldt ook als je je toestel verkoopt of om een andere reden niet meer gebruikt.

4.3 Gribb spant zich in om de diensten en apparatuur veilig en betrouwbaar te laten zijn. Wij hebben veel maatregelen getroffen om jouw gegevens goed te beschermen. Hierop wordt het systeem regelmatig getest.

4.4 Jij zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Gribb daarvan in kennis stellen door middel van een gedetailleerde omschrijving van de storing opgesteld door u of één van uw medewerkers. Je bent verplicht het personeel van Gribb of door Gribb aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Gribb ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden op dezelfde locatie ter beschikking te stellen.

4.5 Op verzoek van Gribb zal jijzelf of een werknemer van jou voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Je hebt het recht bij alle ten behoeve van jou uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

4.6 Je bent niet bevoegd andere dan door of namens Gribb geleverde apparatuur en systemen op de aan jou geleverde apparatuur aan te sluiten. Tevens ben je niet bevoegd op de door of namens Gribb ter beschikking gestelde apparatuur andere dan door Gribb geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Gribb geleverde apparatuur of uit het installeren en/of gebruiken van niet door Gribb geleverde programmatuur, zijn te allen tijde voor rekening van jou, inclusief de door Gribb gemaakte kosten volgens haar gebruikelijke tarieven.

4.7 Jij draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en stroomvoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

4.8 Gribb aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.9 Indien je besluit tot koop van Apparatuur, verstrekt Gribb twee jaar garantie op de apparatuur, gerekend vanaf het moment van oorspronkelijke levering aan Cliënt.

4.10 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het lezen en tot zich nemen van de algemene voorwaarden en privacy statement van Gribb voor het correct aanleveren van gegevens, voor het correct bedienen van de geboden omgeving, voor het tijdig melden van fouten en tekortkomingen van de geboden omgeving, voor het maken en bewaren van backups van de door hen aangeleverde data en van de responses van de geboden omgeving, voor de veiligheid en beveiliging van de eigen ICT-infrastructuur, voor toegang tot de geboden omgeving, voor het binnen de wettelijke termijnen bewaren van gegevens die nodig zijn om aan de wettelijke bepalingen te voldoen en zich te houden aan de wettelijke kaders voor het gebruik en distributie van gegevens. 

 1. Diensten en apparatuur van Gribb

5.1 Wij, Gribb, bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software Gribb (de Software) aan. Dit betekent dat wij jou via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld.
 5.2 Je kunt via de website en/of de app de volgende producten aanschaffen: 

 1. a) C-ONE2-14100 
 2. b) Single Docking Station for C-ONE V2 

5.3 Gribb ondersteunt je met informatie en instructiefilmpjes op de website. Daarnaast is er tijdens kantooruren een helpdesk beschikbaar. Ons doel is dat klanten zeer tevreden zijn over Gribb. Ons streven is om binnen één werkdag te reageren op vragen en opmerkingen van gebruikers.

5.4 Bovenstaande diensten van Gribb worden op de website nader omschreven. Gribb mag diensten wijzigen en beëindigen en nieuwe diensten toevoegen.

5.5 Gribb ondersteunt alleen de geregistreerde diergegevens met de middelen van Gribb. Dit betekent dat alle meldingen door Gribb worden doorgegeven aan RVO. Meldingen rechtstreek bij RVO worden niet overgenomen in het systeem van Gribb. Als er voor jou geen noodzaak is om verplichte meldingen automatisch door te geven aan RVO, dan is Gribb helaas geen goede oplossing voor je.

5.6 Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor alles wat je in en via Gribb doet en wat in Gribb wordt opgemaakt. Dit geldt dus ook voor het administeren van jouw diergegevens en voor de juistheid en tijdigheid van de verplichte meldingen voor RVO. Controleer alles dus steeds goed!

 1. Raadplegen van diergegevens van jouw RVO en verwachtingen

6.1 Je kunt jouw RVO-nummer en UBN-nummer bij RVO doorgeven aan Gribb, waarna Gribb zorgt dat je geregistreerde meldingen middels middelen van Gribb worden doorgegeven aan RVO.

6.2 Verwachtingen voor de toekomst worden gegeven op basis van door jou ingevoerde diergegevens, met andere zaken wordt geen rekening gehouden. Het kan dus zijn dat de verwachtingen niet uitkomen.

6.3 De informatie die beschikbaar is via Gribb kan afwijken van de informatie die beschikbaar is via andere online diensten van RVO. Bij verschillen is de informatie die je via RVO kunt raadplegen leidend.

 1. Informatie op de website en in de App

7.1 De informatie die Gribb biedt is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. 7.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 1. Vergoedingen diensten en apparatuur

8.1 Je betaalt voor de diensten elke maand achteraf een vergoeding. In de eerste week van de maand ontvang je hiervoor een factuur. Je betaalt voor de diensten en apparatuur per verzonden factuur. Binnen de 14 daaropvolgende dagen dient deze factuur te zijn voldaan.

8.2 Als je niet op tijd aan jouw betalingsverplichting voldoet, dan bent je automatisch in verzuim. In dat geval ben je de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het volledig verschuldigde bedrag voldoet.

8.3 Je bent automatisch in verzuim als je niet op tijd aan jouw betalingsverplichting voldoet. In dat geval bent je aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 • 15% over de eerste € 2.500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 • 0,5% over het overige deel.

8.4 Indien je gebruik maakt van betaling per automatische incasso of creditcard, heb je de mogelijkheid om een afschrijving te storneren. Wij wijzen er op dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 40,- exclusief btw per stornering. Wij verzoeken je dan ook om niet te storneren, maar om contact op te nemen met help@gribb.nl indien je het niet eens bent met een afschrijving.

8.5 Voor creditcard betalingen geldt een toeslag van 5 % op het factuurbedrag.

8.6 De genoemde vergoedingen voor de diensten en apparatuur zijn altijd exclusief eventuele onkosten, exclusief btw (21%) en andere heffingen van overheidswege.

8.7 Alle aan jou geleverde apparatuur blijft in juridisch eigendom van Gribb, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

8.8 Gribb mag de vergoeding voor haar diensten en apparatuur wijzigen. Ook de periode waarover en de datum waarop je de vergoeding moet betalen mag gewijzigd worden. Wanneer Gribb dit doet ontvang je ten minste één maand van tevoren bericht hierover. Ben je het niet eens met een prijsverhoging, dan kun je de overeenkomst binnen 14 dagen opzeggen per de datum dat de prijsverhoging ingaat.

8.9 Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de diensten en apparatuur geven je geen recht op opschorting van betaling van vergoedingen of op teruggave van betaalde vergoedingen.

8.10 Gribb mag en kan het account blokkeren in geval van wanbetaling. Het abonnement met de bijbehorende kosten blijven in dat geval doorlopen.

8.11 Gribb gaat uit van 'fair use' door haar gebruikers. Met andere woorden (onder andere maar niet beperkt tot hierna genoemd voorbeeld), als je bovenmatig veel meldingen (>1000 per maand) zoje willen verwerken via Gribb, is Gribb gerechtigd hiervoor een verhoging van de kosten aan jou in rekening te brengen. Bij een overstap naar Gribb is het mogelijk om bestanden via een 'bulk-upload' aan te leveren. Hier zullen extra kosten aan verbonden zijn. Informeer hiernaar bij ons Gribb Helpdesk (help@gribb.nl). 

8.12 Schade die is ontstaan door het (tijdelijk) blokkeren van je account behoort niet tot aansprakelijkheid van Gribb.

8.13 Indien de kosten voor Gribb niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan kunnen worden, zullen de bijbehorende kosten zoals wettelijke rente en incassokosten, verhaald worden op jou als gebruiker.

8.14 Alle aan jou

 ter beschikking gestelde, verhuurde of geleasde Apparatuur (hierna: “Ter Beschikking Gestelde”) blijft eigendom van Gribb. Je bent niet gerechtigd de apparatuur, softwareproducten en andere vanwege Gribb geleverde zaken aan derden door te verkopen, te verpanden of te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de ter beschikking gestelde apparatuur danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, ben je verplicht Gribb zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden en niet later dan 2 (twee) dagen nadat beslag is gelegd daarvan op de hoogte te stellen. 

 1. Gebonden aan handelingen, juridische relatie met anderen

9.1 Wij gaan ervan uit dat alles wat vanuit Gribb met jouw inlog-gegevens gebeurt door jouzelf is gedaan. En dat alles wat gebeurt met de inlog-gegevens van degene aan wie je een volmacht hebt gegeven, namens jou gebeurt. Dit betekent dat je gebonden bent aan alle handelingen die vanuit de website of app worden gedaan met jouw inlog-gegevens. Of de inlog-gegevens van degene aan wie je een volmacht hebt gegeven (ook als je daarvan geen kennis hebt).

9.2 Wij zijn geen partij bij jouw juridische relatie met anderen. Bijvoorbeeld wanneer je iemand een factuur stuurt via Gribb of een btw rapportage/ aangifte naar de Belastingdienst stuurt via Gribb.

10. Beschikbaarheid van de diensten

10.1 Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen om je de diensten te leveren. Wij kunnen helaas niet garanderen dat de website en de app altijd beschikbaar zijn en altijd zonder storingen functioneren. Je moet hier rekening mee houden en zo nodig maatregelen nemen om de gevolgen daarvan te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld door een Q-koortsmelding ruim op tijd naar RVO te versturen en niet te wachten tot de laatste dag dat dat kan.

10.2 Wij mogen één of meer diensten geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen. Bijvoorbeeld voor onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude. Maar bijvoorbeeld ook in het geval van een storing in de apparatuur of programmatuur.

10.3 Wij mogen een toegangscode of een toestel(registratie) blokkeren als wij dat nodig vinden. Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid, niet-toegestaan gebruik, fraude of een vermoeden van fraude.

10.4 Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de gegevens die je nodig hebt vanuit de website of de app regelmatig over te zetten op een eigen gegevensdrager.

 1. Derden

11.1 Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 1. Overmacht

12.1 Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als je de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 1 maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat je de Software hebt gebruikt.

 1. Intellectuele eigendom

13.1 Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.

13.2 Je krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

 1. Privacy

14.1 Informatie die wordt getoond in de app en de website (zoals diernummers, geboorten en aan- en afvoer) staat in een aparte database. 

14.2 Om beveiligingsredenen kunnen wij (historische) gegevens vasthouden inzake het gebruik van de app en de website door jou alsmede over het gebruik van internet, zoals IP-adressen, apparaten, toestellen, software en sessies met onze systemen. Deze gegevens gebruiken wij onder meer voor het verbeteren van de veiligheid van de app en de website en om de diensten zo goed mogelijk in te richten/te kunnen verbeteren.

14.3 Het kan zijn dat wij derden informatie moeten geven over jou. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een toezichthouder of een andere bevoegde autoriteit die wij op basis van een overeenkomst of de wet informatie moeten geven. Of om een toezichthouder die jouw persoonsgegevens opvraagt in het kader van een onderzoek, tijdens of na het verwerken van deze gegevens. Wij kunnen verplicht zijn aan deze onderzoeken onze medewerking te verlenen. Wij hoeven het je niet te vertellen als wij een derde informatie geven en het kan zelfs zijn dat wij tot geheimhouding verplicht zijn. Wij geven ook gegevens door aan onze zakelijke partners/leveranciers als dat nodig is om de afspraken met jou na te komen. Gribb beoordeelt wel eerst of deze partijen voldoende betrouwbaar zijn. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Gribb werkt altijd met een verwerkersovereenkomst (en eventueel NDA) met haar leveranciers. Gribb verwijst in dit kader ook naar haar privacy statement, waarin is omschreven hoe Gribb omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Gegevens worden niet doorverkocht aan andere partijen.

14.4 Je blijft als gebruiker eigenaar van de door jouw aangeleverde data. 

 1. Aansprakelijkheid van Gribb

15.1 Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die je binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.

15.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.

15.3 Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.

15.4 Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal €100,00, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.

15.5 Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jou afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.

15.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

 1. Einde overeenkomst

16.1 Je kan de overeenkomst met ons op ieder moment opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Je kan de overeenkomst opzeggen door te mailen naar help@gribb.nl.

16.2 Wij kunnen de overeenkomst op ieder moment tegen het eind van de kalendermaand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden door je een email te sturen. Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres dat je aan ons hebt doorgegeven.

16.3 Wij mogen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als je de overeenkomst niet nakomt. Wij hoeven je hiervoor geen bericht te sturen (zoals een aanmaning of verklaring).

16.4 Na beëindiging van de overeenkomst worden de door jou via de website en de app ingevoerde gegevens dertien maanden bewaard. Het is gedurende deze periode nog mogelijk om alle data zelf over te zetten naar een andere gegevensdrager (bijvoorbeeld een harde schijf of in de cloud) om op een andere plek te bewaren en te gebruiken.

 1. Verwijderingsbeleid

17.1 Wij hanteren een verwijderingsbeleid volgens de gedragscode van de ECP voor de omgang met onrechtmatige en/of inbreukmakende content.

17.2 De opdrachtgever kan per e-mail een verwijderingsverzoek indienen onder vermelding van contactgegevens, een URL naar onrechtmatige en/of inbreukmakende content, een motivering waarom de informatie voor verwijdering in aanmerking zoje moeten komen en een motivering waarom Gribb de meest geschikte tussenpersoon is om deze zaak af te handelen.

17.3 Categorisering en priorisering van het het verwijderingsverzoek zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maximaal binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek.

 1. Toepasselijk recht en rechter

18.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Als je een conflict voorlegt aan de rechter moet dat een rechter in Nederland zijn.

 1. Wijzigen algemene voorwaarden

19.1 Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Uiteraard laten wij het je weten als dit gebeurt. Minimaal één maand voordat de wijziging ingaat, hoor je dat van ons, bijvoorbeeld door een melding als je inlogt in de app of op de website. Als je het niet met de wijziging eens bent, kun je de overeenkomst opzeggen overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Als je voor de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, heb je de wijziging aanvaard. Je wordt in ieder geval geacht de gewijzigde voorwaarden en eventuele nieuwe of gewijzigde diensten te hebben aanvaard als je gebruik hebt gemaakt van de nieuwe of gewijzigde dienst.